Klimatet i Sverige

Från varmtempererad till kalltempererad zon

De sydligaste delarna av Sverige ligger i den varmtempererade zonen där sommarperioden är relativt varm och lång medan vintrarna inte är alltför stränga. I detta område är inslaget av lövträd stort och här förekommer flera ”ädla” lövträdsarter som ek, bok, alm, lind och hassel. Mot norr blir klimatet kallare. Största delen av Svealand och Norrland ligger inom den kalltempererade zonen. Denna utmärks av kortare vegetationsperiod och långa vintrar. Största andelen av årsnederbörden faller i denna region under vegetationsperioden. Inom den kalltempererade zonen dominerar barrträd vilket gett upphov  till namnet ”det norra barrskogsbältet”. I nordligaste delen av Europa där barrskogen slutar, tar tundran vid. I den permanent frusna marken har träd mycket svårt att klara sig.

Nederbörd i Sverige

Vad gäller nederbörden kan den största delen av Sverige betecknas som ett humitt område genom att årsnederbörden är högre än avdunstning och transpiration Detta vattenöverskott är orsaken till Sveriges rikedom på vattendrag. Årshumiditeten är inte alltid ett bra mått på vattentillgången under vegetationsperioden. Genom att avdunstning och transpiration är hög under sommaren kan vattenbalansen periodvis vara negativ och ett nederbördsunderskott uppstår. Denna situation är vanlig framförallt i östra och södra Sverige. För att ge en mer rättvis bild av vattentillgången under vegetationsperioden visas humiditeten och nederbörden under vegetationsperioden på särskilda kartor.

Sveriges varierande temperaturklimat

Genom sin långsträckta form i nord-sydlig riktning skiljer sig temperaturklimatet i söder avsevärt från det i de nordliga delarna. Situationen kompliceras av påverkan av stora sjöar, hav, golfströmmen och höjd över havet. Årsmedeltemperaturen säger relativt lite om klimatet, en plats med varm sommar och sträng vinter kan ha samma årsmedeltemperatur som en plats med jämnare temperatur fördelning över året.

För vegetationen är temperaturklimatet under växtsäsongen av största vikt. Detta brukar beskrivas i en temperatursumma, vilket är den sammanlagda dygnstemperaturen över +5°. Denna gräns används även för att bestämma vegetationsperiodens längd.

%d bloggare gillar detta: